Professioneel Managen Kapitaalgoederen

Maturity Scan Asset Management

Uw kapitaalgoederen vertegenwoordigen een waarde: bij ondernemingen, ziekenhuizen en sommige overheden is dat direct zichtbaar op de balans van de organisatie. Maar hoe laat u dit kapitaal optimaal renderen? Wat is de technische staat van uw kapitaalgoederen? Hoe staat de organisatie van assetbeheer er bij u voor? Is het voor iedereen duidelijk wat u met uw eigendom beoogt en handelt uw beheerorganisatie in die lijn? Hoe taakvolwassen zijn de afdelingen die betrokken zijn bij het beheer en het maken van strategische keuzes? Worden algemene beleidslijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid, praktisch vertaald naar de beheerorganisatie?

Veel organisaties worstelen met deze vragen. Ze willen zich verzekeren van een betrouwbare lange-termijnbudgettering, overwegen kostenbesparend risicobeheer in  te voeren, of de prestaties van hun bezittingen voor de gebruikers te verbeteren en te borgen. Ook kan het vertrek van bekwaam personeel een reden zijn om maatregelen te treffen.

Onze ervaring is dat er veelal ruimte is voor verbetering, zowel in assetportefeuilles, als in de beheerorganisaties. Met een Maturity Scan Asset Management kunnen wij in korte tijd deze verbeterruimte voor u identificeren en praktische stappen benoemen waarmee u uw organisatie verder kunt professionaliseren en het rendement van uw assets kunt te verbeteren.

Een effectief ingericht beheerproces omvat een soepel werkend managementsysteem voor assets en helpt om prestaties op het afgesproken serviceniveau te krijgen, risico’s te reduceren en kosten te optimaliseren.

Onze Maturity Scan Asset Management is gebaseerd op ISO55000, de internationale norm voor assetmanagement. Daarin worden zeven elementen benoemd de excellentie van uw beheerorganisatie bepalen. In onze Maturity Scan Asset Management hebben wij de vier niveaus van taakvolwassenheid uit ISO55000 vertaald naar hanteerbare criteria. Met interviews, documentenanalyse en een workshop in uw organisatie scoren wij op 24 aspecten de taakvolwassenheid van uw organisatie. Daarmee krijgt u een beeld waar uw organisatie staat en hoe u – met de aanbevelingen die we formuleren – tot een excellente beheerorganisatie komt.

Assetmanagement

Assetmanagement betreft het beheren van kapitaalgoederen op een wijze die past bij de doelstellingen van de asseteigenaar. Assetmanagement houdt rekening met de omgeving van de assets; zowel de fysieke omgeving als het maatschappelijk en wettelijk kader, waarbinnen gehandeld moet worden. Binnen deze context worden, met het oog op de totale levenscyclus van de assets, beheerplannen opgesteld en uitgevoerd en investeringsprojecten geïnitieerd en uitgevoerd.

ISO55000

De ISO55000 is een internationale normering (in het Engels: “suite of standards”) voor ontwikkeling, implementatie, onderhoud en verbetering van een managementsysteem voor assetmanagement. De norm beschrijft welke elementen in een assetmanagementsysteem zouden moeten zitten en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie.

Het perspectief van de ISO55000 is dat van de asseteigenaar en gericht op het maximaliseren van de performance, minimaliseren van risico’s en optimaliseren van kosten. Zo is de norm EN15221 primair gericht op het gebruikersperspectief (facility management).

Wat weet Royal HaskoningDVH van assetmanagement?

We weten waarover we praten. Voor eigenaren met een portefeuille kapitaalgoederen, verspreid over een stad of wereldwijd, of geconcentreerd op een plant of op een campus: fabriek, ziekenhuis, stadhuis, infrastructuur of waterzuivering, we zijn als asset manager actief namens de eigenaar of de eigenaren, veelal op basis van contracten met looptijden van meer dan tien jaar. We stellen beheerplannen op en laten onderhoud uitvoeren. We doen inspecties en zijn projectmanager van bouw- en onderhoudsprojecten. We adviseren eigenaren en gebruiker-eigenaren bij de invoering van ISO55000 en begeleiden klanten, die hun assetmanagement willen professionaliseren bij deze veranderprocessen. Daarbij gaan vakinhoud, procesadvisering en verandermanagement hand in hand.

Niet alle assets zijn gelijk. Maatschappelijk vastgoed optimaliseren is iets anders dan de risico’s, prestaties en kosten beheersen van het zorgvastgoed van een ziekenhuis; een wegennet beheren is iets anders dan een buitenruimte op een chemical site of de openbare ruimte van een gemeente. Al vele jaren geven we met een breed scala aan klanten assetmanagement vorm. Vanuit die brede ervaring zijn wij in staat uw assetmanagementorganisatie op maat te optimaliseren. Dat is Tailored Asset Optimisation.

 

No Comment

Post A Comment